Hvordan behandle forurenset overvann?

Menneskelig aktivitet skaper forurensninger, og mye av dette ender til slutt opp i overvannet. Når det eksempelvis gjelder biler, er det ikke kun eksosen som forurenser, men også materialene bilen er laget av. Når bilen bremser, løsner gummi fra dekkene og føres etter hvert ned i avløpet. Det samme gjelder bygninger; tak som er laget av kobber og sink vil etter hvert korrodere og ende opp i overvannet. I denne artikkelen tar vi for oss hvordan overvannet kan behandles for å redusere mengden forurensninger.

Slik renses overvannet for partikler

En partikkel vil enten synke eller flyte, og denne egenskapen kan brukes til å separere partikler og behandle overvannet. I systemet er det en fordrøyningstid før vannet går ut igjen. I løpet av denne tiden vil de tunge partiklene synke til bunnen av tanken.

Partiklene som er lettere enn vannet vil flyte til overflaten. I tanken, før utløpet, er det en type skjerm som forhindrer at overflatevannet forlater tanken. Dermed kan man si at det er det midterste laget med vann som går ut av systemet til slutt.

Hvordan kontrollerer man fordrøyningstiden i tanken?

Under behandlingen slutter vannet aldri å bevege seg, men bremses til en fart som gir partiklene tid til å synke til bunnen av tanken. Fordrøyningstiden i systemet kontrolleres ved at en bestemt mengde vann slippes inn, samtidig som riktig mengde slippes ut.
Overvann med oljesøl

Løsninger for mange typer forurensninger

Det finnes et bredt spekter av løsninger som renser overvannet for ulike typer forurensninger. For å fange opp tungmetaller trengs det eksempelvis filtre der det foregår en spesiell kjemisk prosess. Disse filtrene er fylt med kalsium (som ikke regnes som forurensning), og når tungmetaller kommer inn i filteret vil kalsiumet slippes ut slik at tungmetallene kan slippes ut i stedet. Altså fungerer de som små magneter.

Vedlikehold – en viktig del av overvannsbehandlingen

Forurensningene som samles opp i anlegget forsvinner ikke av seg selv, men forblir i tanken inntil man tømmer den. Dersom man ikke tømmer tanken, vil den etter hvert fylles opp slik at forurensningene begynner å lekke ut.

Det finnes ikke noe fasitsvar på hvor ofte tanken må tømmes, da dette kommer an på hvor mye forurensning som samler seg opp. Du kan riktignok forutsi hvor mye vedlikehold som vil være nødvendig i ditt område.

Hvor effektivt er overvannsbehandling?

Dette er et område som har blitt forsket på i 20-25 år, og i dag har vi mye data som sier noe om forurensning fra blant annet industrielle områder og boligstrøk. Dette kan benyttes til å forutsi den omtrentlige mengden forurensning som vil kunne forekomme på prosjektstedet. Denne informasjonen kan videre brukes ved design og dimensjonering av de riktige overvannsløsningene til ditt prosjekt. Rensing av overvann resulterer ofte i at opptil 90 % av partiklene fjernes.

Se intervjuet med Rickard Granath

Denne artikkelen er basert på et intervju med Rickard Granath, som er ansvarlig for overvannsløsninger hos Uponor Infra. Her kan du se hele intervjuet!

Trenger du løsninger for rensing av overvann?

Uponor Infra har et stort utvalg av løsninger for rensing av overvann. Her på nettsiden vår finner du en rekke ressurser som kan hjelpe deg i designprosessen. Blant annet har vi Storm Adviser, et verktøy som gir deg innledende løsningsanbefalinger og produktinformasjon.

Ta gjerne kontakt med vår overvannsspesialist, Kenneth Gjenga, for hjelp med ditt prosjekt!

Hør intervjuet som podcast
Du kan også lytte i din podcast-app
Apple Podcast
Apple Podcast
Google Podcast
Google Podcast
Mer innhold fra Uponor Infra

Reduser flomrisikoen i byene på en bærekraftig måte

God overvannshåndtering blir stadig viktigere. Så hvordan skaper vi et overvannsnett som er bærekraftig og klart for å møte fremtidens behov?

Spennende endringer i Uponor Infra

Uponor Infra har ønsket å gå dypere inn i enkelte produktområder – spesielt overvannshåndtering. Dette har resultert i behov for å utvide bedriften.

Kvalitet over kvantitet i overvannshåndteringen

Hittil har de fleste styringssystemer for overvann vært basert på en kvantitetsstyringstilnærming, heller enn kvalitet. Dette mener vi bør endres.

Overvannstanker eller kassetter?

I en æra med voksende infrastrukturbehov og -krav, krever valget av de beste overvannssystemene nøye overveielse.