Odniesienie

Budowa kolektorów dla oczyszczalni ścieków,
Warszawa,
Poland

Budowa kolektorów dla oczyszczalni ścieków "Południe"

Dziewiętnaście kilometrów rur polietylenowych o średnicach 1000mm i 1400mm połączyło południową Warszawę z oczyszczalnią ścieków “Południe” i z Wisłą.

Dziewiętnaście kilometrów rur polietylenowych o średnicach 1000mm i 1400mm połączyło południową Warszawę z oczyszczalnią ścieków “Południe” i z Wisłą. Część tej skomplikowanej inwestycji była prowadzona metodą wykopu otwartego, a całość trasy pod ul. Czerniakowską i przejście pod ulicą Augustówka wykonano metodą mikrotunelingu.

Location
Warszawa, Poland
Realizacja
2005
Rodzaj budynku
Infrastruktura miejska
Product systems
Kanalizacja sanitarna i ogólnospławna
Rodzaj projektu
Nowy budynek

Budowa systemu rurociągów dosyłowych i zrzutowych

Do nowej oczyszczalni odprowadzane są ścieki z kilku dzielnic południowej części lewobrzeżnej Warszawy. Aby oczyszczalnia ścieków Warszawa Południe mogła spełniać swoją funkcję, niezbędne było stworzenie systemu rurociągów dosyłowych i zrzutowych. Należało wybudować główne rurociągi ściekowe podłączające oczyszczalnię do systemu kanalizacji Warszawy oraz kolektory umożliwiające odprowadzenie oczyszczonych ścieków do Wisły.

Budowy kolektorów dosyłowych i odbiorczych podzielono na dwa równolegle realizowane zadania. Pierwsze zadanie obejmowało budowę trzech równoległych rurociągów pomiędzy pompownią Wolicka i oczyszczalnią Warszawa Południe. Trasa rurociągów (3 x 5 340 metrów) przebiegała głównie przez tereny zielone i nieużytki, dlatego prace wykonywane były w większości metodą wykopów otwartych.

Drugie zadanie - rurociąg o długości 3712 m, przebiega podulicą Czerniakowską. Całą tę część wykonano metodą mikrotunelingu. Dzięki przyjętej metodzie prac nie trzeba było wyłączać całości ulicy Czerniakowskiej z ruchu samochodowego. Rury polietylenowe umieszczono w ułożonych metodą mikrotunelingu rurach żelbetowych.

Firma Uponor Infra dostarczyła rury o łącznej długości 19.641m. Rury wykonane z polietylenu mają bardzo dobre właściwości użytkowe. Są bezawaryjne, odporne na korozję i ścieranie. Rury PE łączone są poprzez dogrzewanie kolejnych odcinków, co zapewnia nie tylko absolutną szczelność, ale także wyjątkową trwałość całego rurociągu, z miejscami połączeń włącznie. Warto dodać, że zastosowanie elastycznych rur polietylenowych pozwoliło także na zrezygnowanie z wielu kosztownych łuków i kształtek, dzięki możliwości wyginania rurociągu w wykopie.

Budowa kolektorów dla oczyszczalni ścieków

Warszawa 2005 1
Podobne projekty