Etiske regler og adfærdskodeks

Dette Adfærdskodeks er godkendt af Bestyrelsen i Uponor-koncernen. Dette er gældende for medarbejdere, ledere og direktører (herefter benævnt Medarbejdere) i hele Uponor Gruppen (herefter benævnt "Uponor"). Uponors vision, kerneformål og værdier er indarbejdet i dette Adfærdskodeks.

Etik, love og regler

Uponor vil stræbe efter langsigtet forretningsvækst ved at generere reel merværdi for sine kunder. Ansatte skal altid følge de etiske og juridiske standarder i forretningsadfærden. Medarbejdere skal agere professionelt, ærligt og overholde de højeste standarder for integritet.

Alle Uponor-firmaer og medarbejdere skal være i overensstemmelse med såvel ånd som bogstav i gældende international og national lovgivning og forskrifter, uanset hvor Uponor udfører sine forretninger. Blandt disse er love og regler, som fremmer fair konkurrence, styring af børsnoterede værdipapirer, sikring af god ledelsesskik, beskyttelses af individuelt privatliv, beskyttelse mod korruption samt varetagelse af produktsikkerhed og arbejdsret. Uponor overholder menneskerettighederne som for eksempel defineret i FN's menneskerettighedserklæring.

Interessekonflikter, gaver og bestikkelse

Medarbejdere skal undgå enhver konflikt mellem deres egne personlige interesser og Uponors interesser. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at give eller modtage personlige gaver eller gæstfrihed af Uponors interessenter1, i en grad som kan betegnes som rimelig i forbindelse med Uponors almindelige forretningsgang og som acceptabel i henhold til gældende lovgivning. Uponor forbyder al bestikkelse og afholder sig fra deltagelse i hvidvaskning af penge.

Uponor fortrolig information

Uponors forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger er værdifulde aktiver for Uponor, og derfor er anvendelsen og beskyttelsen af dem af yderste vigtighed. Især forretningshemmeligheder og anden fortrolig information skal beskyttes for at sikre fortrolighed af sådan information, og hvis det skønnes nødvendigt, yderligere beskyttes gennem registrering af intellektuelle ejendomsrettigheder. Medarbejdere, der modtager eller erfarer fortrolige forretningsoplysninger eller forretningshemmeligheder, som tilhører Uponor, skal behandle sådanne oplysninger fortrolige og må ikke anvende disse i andet end Uponors erhvervsmæssige regi og ikke videregive disse til tredjemand (herunder venner og familiemedlemmer).

Miljøet

Uponor stræber efter en bæredygtig harmoni mellem mennesker, miljø og økonomi og at bidrage til en mere bæredygtig verden. Uponor betragter de miljømæssige aspekter af sit produkttilbud, og stræber løbende efter at reducere den generelle miljøpåvirkning af sine forretningsoperationer, samt efter at fremme bæredygtighed ved at udvikle miljøvenlige produkter og tjenester.

Politik

Uponor deltager ikke i politik og giver ikke økonomisk eller anden støtte til politiske partier eller grupper. Medarbejdere, der deltager i politiske aktiviteter, må alene gøre dette som privatpersoner og ikke som repræsentanter for Uponor.

Medarbejdere

Uponor er en ansvarlig arbejdsgiver og støtter lige muligheder for sine medarbejdere. Ingen forskelsbehandling på baggrund af f.eks. race, nationalitet, alder, religion, handicap, køn, seksuel orientering, medlemskab af fagforeninger eller politisk aktivitet er tilladt. Uponor tillader ikke børnearbejde eller tvunget arbejde, og antager ikke leverandører, der gør dette. Uponor bestræber sig på at sikre en rimelig kompensation samt et sikkert og sundt arbejdsmiljø for sine medarbejdere.

Kunder og leverandører

Uponor har forpligtet sig til at hjælpe sine kunder til at blive en succes, da dette vil støtte Uponors egen succes. Uponor stræber efter gensidig tilfredshed og god tro i alle aftaler, høj kvalitet af produkter og tjenester, fair priser og fremragende kundeservice. Uponor vil behandle alle sine interessenter ud fra samme tankesæt, som Uponor møder sine egne kunder med. Uponors leverandører forventes at honorere de samme etiske, sociale, miljømæssige og kvalitetsstandarder, som er anført i dette Adfærdskodeks. Uponor forventer af sine leverandører og andre forretningspartnere, at de gør sig bekendt med dette Adfærdskodeks.

Gennemførelse

Eventuelle spørgsmål vedrørende dette Adfærdskodeks skal stiles til Uponors Juridiske chef og enhver mistanke om krænkelser af dette Adfærdskodeks skal indberettes til en overordnet, den juridiske chef, lokal HR eller Koncern HR, og/eller den Interne revision (hvis kontaktoplysninger kan findes på koncernens intranet), og indberetningen skal håndteres af Ledelsen på behørig vis. Enhver mistanke om misligholdelse af kodekset skal undersøges og løses i fuld fortrolighed. Medarbejderne opmuntres til at kontakte deres overordnede i tilfælde af uklare situationer.

Handlinger, der strider med dette Adfærdskodeks, skal udbedres omgående og er genstand for disciplinære foranstaltninger, herunder ophør af ansættelsesforholdet. Uponor sikrer, at der ikke vil forekomme negative arbejdsrelaterede konsekvenser som følge af en Medarbejders klage over overtrædelser af dette Adfærdskodeks.

 

1 Udtrykket "interessenter" refererer til medarbejdere, kunder, leverandører, aktionærer, statslige og ikke-statslige organisationer og andre parter der har indflydelse på eller er påvirkede af Uponor.