Salgs- og leveringsbetingelser

§ 1. BETINGELSERNES OMRÅDE OG FRAVIGELSE
Nedenstående betingelser gælder for samtlige Uponor A/S’ og Uponor Infra A/S' (herefter Uponor) leverancer og arbejder, medmindre andet er aftalt i skriftligt aftalemateriale.
Nedenstående betingelser gælder fuldt ud, uanset at kundens ordre eller andet skriftligt materiale måtte indeholde eller henvise til herfra afvigende almindelige eller specielle betingelser, idet sådanne almindelige eller specielle bestemmelser ikke uden skriftlig accept er bindende for Uponor.

§ 2. OPLYSNINGER OG BESKRIVELSER
Alle oplysninger om pris, vægt, dimensioner, kapacitet, styrke og andre tekniske specifikationer i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, brochurer, billedmateriale og prislister m.v. er omtrentlige og kun bindende for Uponor, såfremt der i skriftligt aftalemateriale udtrykkeligt er henvist til sådanne oplysninger. Uponor er i intet tilfælde ansvarlig for eventuelle fejl eller undladelser i informationsmateriale om produkter omfattet af Uponors leverancer, i det omfang sådant informationsmateriale er udarbejdet af Uponors leverandører og ikke er godkendt af Uponor.

§ 3. TEGNINGER, BESKRIVELSER OG PRØVER
Alle tegninger, designs, specifikationer og anden information leveret af Uponor er fortrolige, og alle immaterielle rettigheder knyttet til det pågældende materiale vedbliver at tilhøre Uponor og overgår således ikke til kunden.

§ 4. ACCEPT
Medmindre andet er aftalt, er tilbud fra Uponor kun bindende 14 dage. Ordren må således være Uponor i hænde senest 14 dage efter den dato, hvor tilbud er afgivet.
Afgivne tilbud er kun åbne for accept, såfremt accepten omfatter samtlige de i tilbuddet angivne elementer, herunder de anførte kvanta.

§ 5. PRISER
Medmindre andet er aftalt, er de af Uponor opgivne priser kontantpriser ekskl. moms, emballage og fragt.
Priserne er baseret på de på opgivelsestidspunktet gældende valutakurser, told- og afgiftssatser samt aktuelle priser fra Uponors egne leverandører. Uponor forbeholder sig derfor ret til at foretage sådanne reguleringer i de opgivne priser, som måtte følge af senere, inden leveringen indtrufne, ændringer i det anførte grundlag for priserne.
Uponor yder kun sådanne rabatter, som udtrykkeligt fremgår af det skriftlige aftalegrundlag.
For mindre leverancer tillægges prisen et ekspeditionsgebyr.

§ 6. BETALING OG RENTER
Medmindre andet aftales, er betalingsbetingelserne netto kontant ved kundens modtagelse af Uponors faktura.
Ved betaling efter forfaldsdatoen beregnes morarente med 2 % per måned. Renten tilskrives saldoen månedsvis. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende betalinger.

§ 7. KREDITFORSIKRING
Uponor har en virksomhedspolitik om at tegne kreditforsikring for alle kunder, som har eller vil få større udeståender til Uponor. Hvis Uponor ikke kan opnå kreditforsikring på vilkår, som er acceptable for Uponor, er Uponor berettiget til ansvarsfrit at tilbagekalde fremsatte tilbud samt at hæve eventuelle indgåede aftaler med den pågældende kunde.

§ 8. EJENDOMSFORBEHOLD
Ejendomsretten til de af leverancerne omfattede produkter forbliver hos Uponor, indtil leverancen er fuldt ud betalt.

§ 9. LEVERING OG FORSENDELSE
Med mindre andet er aftalt, er leveringsbetingelserne EXW Incoterms 2010.
Uponor er forpligtet til straks at underrette kunden, såfremt en overskridelse af leveringstiden kan forudses.

§ 10. SÆRLIGE VILKÅR FOR SVEJSE- OG ANDRE ARBEJDER
Kunden skal for egen regning stille bemandet, mobilt løftegrej samt det nødvendige antal medhjælpere til rådighed for Uponor i hele arbejdsperioden. Kunden har det fulde ansvar for nævnte grej og mandskab.
Enhver transport af varerne efter deres levering sker for kundens egen regning, risiko og ansvar, herunder transporten til og fra arbejdspladsen, ligesom Uponor ikke bærer noget ansvar for de forhold, hvorunder varerne opbevares, og den behandling, de udsættes for af andre end Uponor.
Inden Uponor påbegynder arbejdet, påhviler det kunden at foretage den afmærkning af arbejdspladsen, som kræves, og at gøre udtrykkeligt opmærksom på eventuelle udgravninger eller lignende farlige forhold på arbejdspladsen.
Kunden skal for egen regning, risiko og ansvar sørge for, at der er den til arbejdets udførelse nødvendige elforsyning og arbejdsbelysning. Elforsyningen skal pr. maskine til stuksvejsning være:

Indtil dimension 225 mm: 220 V, 16 A
Fra dimension 225-560 mm: 380 V, 16 A
Fra dimension 560-800 mm: 380 V, 32 A

Uponor forbeholder sig ret til at kunne svejse med dobbelt maskinpark, hvis dette skønnes nødvendigt.
Uponors tilbudspris forudsætter, at kunden er parat til at aftage arbejdsydelsen til den aftalte tid, og at arbejdet kan udføres uden afbrydelse, indtil det er endeligt afsluttet. Såfremt disse forudsætninger måtte vise sig ikke at holde stik, uden at dette udelukkende beror på Uponors forhold, kan Uponor fakturere kunden for det merforbrug af tid og omkostninger, der er en følge af disse forhold.

§ 11. FORSINKELSE
I tilfælde af overskridelse af leveringstiden er kunden kun berettiget til at annullere ordren, såfremt overskridelsen udelukkende beror på Uponors forhold og udgør en væsentlig overskridelse på mindst 14 dage af leveringstiden i henhold til § 9, og kun såfremt kunden ikke har modtaget, men har afvist modtagelsen af den forsinkede vare eller tjenesteydelse.
Kunden er kun berettiget til erstatning, såfremt det dokumenteres, at forsinkelsen skyldes en hos Uponor begået fejl, der foruden at være årsag til det tab, for hvilket kunden kræver erstatning, er udtryk for et groft uagtsomt forhold fra Uponors side.
Uponor er dog i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab og skade som følge af forsinkelsen, herunder for dagbods- eller andre konventionalbodskrav samt krav på rentetab, som kunden måtte blive mødt med.
For det af kundens tab, for hvilket Uponor er ansvarlig, kan erstatningen højst udgøre 5 % af de forsinkede leverancers fakturaværdi ekskl. moms, dog højst 0,5 % af denne værdi for hver hele uge, hvormed leveringstiden er blevet overskredet.

§ 12. MANGLER
Uponor er ikke ansvarlig for mangler eller skade, som skyldes eller har sammenhæng med produkter leveret af Uponor, som

(a) ikke er udvalgt, projekteret, installeret og bragt i anvendelse af en autoriseret og kompetent installatør i overensstemmelse med de for tidspunktet for installationen gældende installations-instruktioner udarbejdet af Uponor samt i overensstemmelse med alle gældende forskrifter for bygge- og vvs-arbejder samt andre gældende krav og vejledninger;
(b) midlertidigt eller vedvarende har været udsat for temperaturer og/eller tryk, som overstiger grænserne angivet på produktet eller i instruktioner givet af Uponor;
(c) ikke bevares der, hvor de oprindeligt er blevet installeret, eller som er repareret, udskiftet eller lavet om på uden forudgående samtykke fra Uponor;
(d) ikke er tilsluttet vandforsyning, vvs- eller varmeinstallationer, som er godkendt af eller specificeret af Uponor;
(f) er forbundet med eller anvendt sammen med ikke-Uponor produkter, dele eller komponenter med undtagelse af sådanne, som er godkendt eller specificeret af Uponor;
(g) viser tegn på beskadigelse, misbrug, utilstrækkelig vedligehold, forkert opbevaring, anden forsømmelse eller uheld;
(h) er udtjente eller skal repareres eller udskiftes på grund af sædvanligt slid og ælde; eller
(i) er mangelfulde på grund af enhver anden årsag, som Uponor ikke er ansvarlig for.
Uponor er uden ansvar for varens egnethed til det brug, som kunden vil gøre af Uponors leverance, bortset fra sådanne tilfælde, hvor Uponor gennem udarbejdelse af projekt eller af beregninger eller på anden måde har ydet særskilt skriftlig rådgivning herom mod vederlag til en kunde, som ikke er i besiddelse af den til selvstændig vurdering af spørgsmålet nødvendige sagkundskab. Uponor er i intet tilfælde ansvarlig for eventuelle fejl begået i forbindelse med bistand ydet til kunden uden vederlag, som fx teknisk vejledning, opmålinger eller lign.

Kunden skal straks efter levering undersøge varen, og kunden kan kun påberåbe sig sådanne konstaterbare mangler ved den leverede vare eller arbejdsydelse, hvorom Uponor fra kunden har modtaget skriftlig meddelelse senest 8 dage efter varens eller arbejdsydelsens modtagelse og for kvantumsmangler tillige telefonisk reklamation umiddelbart efter modtagelsen.

Kunden kan kun påberåbe sig ved leveringen skjulte mangler, såfremt manglerne viser sig inden 2 år efter leveringen, og Uponor tillige inden denne frists udløb fra kunden har modtaget skriftlig meddelelse om manglen. For byggematerialer gælder dog den i § 13, stk. 2, angivne forlængede frist. I tilfælde af at en forbruger kan rejse direkte mangelskrav imod Uponor, forældes Uponors mangelsansvar efter forældelseslovens regler, det vil sige som udgangspunkt 3 år fra leveringstidspunktet. Hvis forbrugeren har været ubekendt med kravet, løber forældelseslovens 3-årige forældelsesfrist dog først fra det tidspunkt, hvor forbrugeren fik eller burde have fået kendskab til kravet. Dog gælder der en maksimal forældelsesfrist på 10 år fra leveringstidspunktet.
Kunden kan i tilfælde af mangler ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende end krav om afhjælpning af manglerne, foretaget omgående og vederlagsfrit af Uponor, ved udbedring af selve de pågældende mangler eller omlevering til erstatning for de mangelfulde varer, som Uponor i givet fald kan kræve returneret.
Uponor er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab, skade eller omkostninger forårsaget af manglerne, herunder for konsekvenstab og -skade, dagbods- eller andre konventionalbodskrav samt krav på rentetab, som kunden måtte blive mødt med.

§ 13. BYGGELEVERANCEKLAUSUL
For så vidt - og kun i det omfang - leverede byggematerialer i et senere omsætningsled anvendes til udførelse af en entreprise i Danmark, for hvilken AB 92 er aftalt (uden AB 92 §10, stk. 4 er fraveget), gælder følgende:
Uponors ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til kunden. Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren ikke er pligtig at opfylde AB § 92 § 10, stk. 4, jf. AB 92 § 36, stk. 3, nr. 2).
Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke - eller kun med stor vanskelighed - kan gennemføres mod Uponors kunde eller efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod Uponor. Også i sådanne tilfælde kan Uponor kun gøres ansvarlig for mangler, i det omfang Uponors egen leverance er mangelfuld, og Uponors ansvar kan ikke overstige, hvad der følger af Uponors kontraktforhold med kunden, herunder disse betingelser. Uponor anerkender at kunne indklages ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed i relation til krav omfattet af denne klausul.

§ 14. PRODUKTANSVAR
I det omfang det er foreneligt med Produktansvarslovens ufravigelige bestemmelser, begrænser Uponor sit produktansvar, som det fremgår af følgende.
Uponor er kun ansvarlig for de direkte reparationsomkostninger forbundet med udbedring af en skade, og Uponor er alene ansvarlig, såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller undladelse begået af Uponor eller af Uponors medarbejdere.

Uponor er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller ethvert andet indirekte tab, skade eller omkostninger, herunder konsekvenstab og –skade. Endvidere er Uponors ansvar altid og uanset årsagen til skade eller tab begrænset til maksimalt EUR 1 million. Denne grænse gælder også i tilfælde af en serie af skader eller tab, som har samme årsag, og Uponors samlede ansvar skal i sådanne tilfælde således ikke overstige EUR 1 million.
Uponors ansvar ophører 1 år efter, produkterne eller arbejdsydelsen er leveret til kunden, på hvilket tidspunkt alle krav imod Uponor således forældes.
Såfremt Uponor måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som kunden måtte gøre af den solgte vare eller arbejdsydelse - herunder videresalg - er kunden pligtig til at skadesløsholde Uponor for det ansvar, som Uponor måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret går ud over de ovenfor fastsatte grænser. Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod Uponor i anledning af de solgte varer eller arbejdsydelser.

§ 15. FORCE MAJEURE
Uponor er berettiget til ansvarsfrit at frigøre sig for sine leverings- og afhjælpningsforpligtelser, i det omfang de forhindres eller gøres urimeligt byrdefulde at opfylde på grund af brand, eksplosion, naturkatastrofe, epidemi, krig, terror, oprør, uroligheder, undtagelsestilstand, mobilisering eller tilsvarende militære foranstaltninger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, strejke, lockout eller andre omstændigheder af tilsvarende karakter uden for Uponors kontrol, hvad enten de gør sig gældende hos Uponor selv eller hos Uponors leverandører.

§ 16. RETURNERING
Uponor accepterer efter forudgående aftale at tage nye, fejlfrie og ubrugte varer leveret af Uponor retur inden for 3 måneder efter, levering fra Uponor er sket, under følgende forudsætninger og vilkår:
(i) Fabriksemballerede varer skal være i ubrudt og original emballage
(ii) Kunden skal oplyse det fakturanummer, hvorpå Uponor har leveret varerne
(iii) Kunden krediteres 80 % af købesummen. Såfremt kunden ikke kan oplyse korrekt fakturanr., krediteres kunden alene 65 % af købesummen
(iv) Returnering sker for kundens regning og risiko
(v) Returnering kan ikke foretages af særligt fremstillede varer, løse gummiringe eller andre varer, som ikke er lagervarer hos Uponor, eller af varer, som er blevet taget i brug eller er beskadiget hos kunden.

§ 17. VÆRNETING
Tvistigheder mellem kunden og Uponor afgøres af Retten i Aalborg, jf. dog § 13 ovenfor.