Uponor ekspertudtalelser

Et smart regnvandssystem kan forebygge miljøforurening

Urenset regnvandsafstrømning transporterer forurenende stoffer til vandløbene. Derfor skal de sundhedsskadelige stoffer opsamles så tæt ved kilden som muligt.

Klimaforandringerne forårsager kraftige regnskyl med ekstreme vandmængder. Samtidig bevirker den øgede urbanisering, at vi får stadig flere og større arealer med hårde og asfalterede overflader. Når regnvandskloakkerne løber over, oversvømmes vejene.

De nedgravede rørsystemer har ikke tilstrækkelig kapacitet, da de som oftest er bygget og dimensioneret til mindre vandmængder fra en tid før klimaforandringerne. Rørene er en del af det regnvandssystem, hvis primære opgave er at kanalisere regnvand væk fra veje, pladser, parkeringsområder m.v., hvor det er til gene.

Regnvandssystemet har desuden til formål at forhindre vandbåren forurening i at havne i vandløbene. Situationen er imidlertid, at de større vandmængder påvirker regnvandssystemets evne til effektivt at tilbageholde olie, tungmetaller, plast og andre forurenende stoffer. Koncentrationen af forurenende stoffer er så høj, at afstrømning af regnvand er den væsentligste årsag til vandforurening i de industrialiserede lande.

Rensning af regnvand for giftstoffer

Mange metoder til at begrænse skaden

Der er dog flere metoder til at begrænse de sundhedsskadelige konsekvenser af regnvandsafstrømning til vandløbene. 

”Forurenende stoffer bør – og skal – opsamles fra regnvandsafstrømningen så tidligt som muligt,” siger Ari Sillanpää, der er Application Manager for vandteknologi hos Uponor Infra.

Forurenende stoffer kan eksempelvis opsamles i en sandfangsbrønd med separator og grønt filter. Bygværker, som forsinker regnvandet – som forsinkelsesmagasiner og regnvandstanke – kan hjælpe med at kontrollere afstrømningen. Regnvandsafstrømning kan også infiltreres så tæt på kilden som muligt.

”Forsinkelsesmagasiner og regnvandstanke forsinker regnvandet, så belastningen på regnvandsrør eller udløbet svarer nogenlunde til det naturlige afløb fra området. Jo mere stabilt vandflowet er, jo lettere er det at filtrere de forurenende stoffer fra.”

Genanvendelse af plast og affald

Uponor udvikler ikke blot miljøvenlige produkter, men er også miljøbevidst, på et højere niveau. Virksomheden stræber efter at genanvende affald og benytte genbrugsplast som råmateriale.

Alle produkter udvikles, så de er vedligeholdelsesvenlige. De produceres så tæt på kunden som muligt og leveres klar til installation.

”Vi bestræber os på at minimere de miljømæssige konsekvenser, forårsaget af logistik og unødvendig emballering. Vi forsyner vores kunder med produkter, der har så lave totalomkostninger som muligt målt på hele produktets livscyklus,” siger Ari Sillanpää.

Regnbed til rensning af giftstoffer fra asfalt