Fremragende lokale løsninger til håndtering af regnvandsudfordringer

De nye miljømæssige udfordringer skal løses med bedre ideer i stedet for større rør

Indtil nu har de fleste systemer til regnvandshåndtering været baseret på en kvantitativ tilgang frem for kvalitet. Der er blevet set på mængden af vand, som systemet skal kunne håndtere, snarere end typen af vand. Dette skal ændres.

Den traditionelle antagelse er, at regnvand i det store hele er rent, og derfor kan efterlades ubehandlet. Selv om dette var sandt en gang, så er det ikke sådan i dag. På grund af vores tiltagende urbaniserede miljøer er regnvandsafledningen blevet den største forureningskilde af vandløb – og af denne grund skal man have behandling af regnvandsafledningen under øjeblikkelig overvejelse.

Håndtering af den kemiske cocktail

Mens regnvand er forholdsvist rent, når det falder, bliver det hurtigt forurenet, så snart det kommer i kontakt med det menneskelige miljø. Ud over partikler fra maling og tungmetaller fra tage og bygninger, er veje og køretøjer store kilder til forurening af regnvand. Tungmetaller og andre giftstoffer samt affald og mikroplastik, som hovedsageligt kommer fra gummipartikler fra dæk, opsamles og transporteres af overfladevandet, hvilket medfører en kemisk cocktail, som så bliver transporteret direkte til vores vandnet.

Stigende mængder af belagte overflader
Uigennemtrængelige overflader har, som forudset, en høj aflednings-koefficient, hvilket betyder, at det meste af den nedbør, der falder i det menneskabte miljø, bliver til overfladevand. Til trods for at de konventionelle systemer er designet til at håndtere store mængder, kan en enorm mængde vand transporteres til knudepunkter i løbet af meget kort tid – hvilket medfører pludselige stormfloder. Endvidere kan sådanne uigennemtrængelige overflader påvirke grundvandsspejlet negativt, da kun meget lidt vand rent faktisk trænger ned i jorden.

Håndtering af forurenet regnvand  | Uponor

Hård vejrudsigt

Fin mængdestyring af regnvand   | Uponor
Hvad mere er, så viser undersøgelser, at både intensiteten og hyppigheden af voldsomme regnskyl forventes at stige betydeligt. Sammenlignet med den gennemsnitlige nedbørsmængde i perioden 1971-2000, vil nedbøren stige 7-8% i 2040 og med i alt 12-20% ved udgangen af århundredet. Ifølge en finsk undersøgelse forventes intensiteten af voldsomme regnskyl at stige med 10-25%.

I fortiden var den praktiske konsekvens for kommuner og store jordlodsejere at bygge et rør, der var stort nok til at lede alt overfladevand væk, med det formål at sprede det på en sikker måde – som regel i vandløb, og derefter ned i jorden via brede, lavvandede grøfter.

De gamle måder vil ikke kunne klare det
Denne “big pipe out”, mængdestyrede løsning var fin for sin tid. Vand var “ude af øje, ude af sind”. Men vi lever i et stadigt mere overfyldt og forurenet miljø, og tilgangen “big pipe out” løser ikke de aktuelle udfordringer, som vi står over for. Den gamle løsning sender problemerne med strømmen til behandling andetsteds – og på andres bekostning.

Nye udfordringer kræver nye løsninger
Med den stigende bevidsthed om konsekvenserne af vores handlinger, er systemdesignere og lokale myndigheder – især dem med ansvar for tung trafik og store erhvervs- og industricentre – i stadig stigende grad med til at håndtere praktiske problemstillinger omkring lokal behandling af regnvandsafledning på en mere praktisk og landtidsholdbar måde.

Lokale problemer kræver lokale løsninger

Det ubehagelige alternativ er, at kommuner og virksomheder skal håndtere affald fra fjerne områder - affald, som de hverken kan forudsige eller styre, og som vil blive blandet med andet affald. Omvendt kan de risikere at stå over for yderligere lovbestemt krav til effektiv forvaltning af regnvand, dikteret af staten. Uanset hvad, så er dette forbundet med uforudsigelige og dermed potentielt dyre løsninger.

I stedet kan en lokal løsning, der omfatter såvel vandkvalitet som mængden af afvanding, optimere effektiviteten og omkostningerne ved afvanding på måder, der tilpasses lokale forhold. Håndtering af olier og plast på nationalt plan er meget dyrt og giver også et langt lavere afkast på genbrug. Med lokal håndtering og lokalt behandlingssystem kan sediment, forurening og affald opsamles og håndteres, inden det spredes til et større område. På denne måde kan disse elementer håndteres på sikker vis og i bedste fald genanvendes.