Uponor stræber efter at blive førende inden for bæredygtigt byggeri og infrastruktur

Verden har brug for mere bæredygtige produkter og løsninger, både nu og især til fremtidige generationer. Virksomheder kan og bør fungere som motorer til ændringer i klimaindsatsen. Af denne grund sigter Uponor også kontinuerligt på at reducere den samlede miljøpåvirkning af sin forretnings drift.

Bæredygtighed er en grundsten i Uponors mission og vision. Virksomhedens formålserklæring - at nytænke vand til fremtidige generationer - beskriver, hvordan vand, lang levetid og bæredygtighed er essensen i firmaets drift og handlinger. Uponors vision - at blive førende inden for bæredygtigt byggeri og infrastruktur - angiver forhåbning og engagement i forhold til at opnå en bæredygtig fremtid. Virksomheden har en passion for innovation, teknik og teknologi og stræber efter at beskytte vandet, som er en knap ressource til fremtidige generationer.

Bæredygtighed i den daglige drift
Uponors bæredygtige tilgang er baseret på FN's 17 verdensmål (Sustainable Development Goals - SDG) med fokus på følgende fire mål: Rent vand og sanitet, Anstændigt arbejde og økonomisk vækst, Ansvarligt forbrug og produktion samt Klimahandling. Uponor føler, at disse fire SDG'er gør det muligt til fulde at bidrage til at gøre en forskel.

Et mere bæredygtigt byggemiljø

Bygninger og byggeri er ansvarlige for 39% af de globale energirelaterede CO2-udledninger. Denne udledning skal reduceres, for at verden skal have en chance for at nå de mål, der er fastsat i Parisaftalen. I september 2019 skitserede World Green Building rådets rapport en fremskyndet handlingsplan til reduktion af indlejret kulstof, hvor udledningen er forbundet med bygningers eller infrastrukturs materialer og byggeprocesser i hele livscyklussen. Uponor er en af underskriverne af rapporten. Ifølge planen skal alle nye bygninger, infrastruktur og renoveringer have mindst 40% mindre indlejret CO2, og alle nye bygninger skal være CO2-neutrale inden udgangen af 2030. Uponors tilkendegivelse er en opfordring til andre om at tilslutte sig og sammen arbejde for at fjerne CO2-udledninger ifm. byggeri og infrastruktur fuldstændigt inden 2050.

Løsninger der gør en forskel
Uponor ved, at virksomhedens mission og vision er ikke nok til at skabe mere bæredygtige bygninger og infrastrukturløsninger. At gøre en forskel kræver handlinger og et sortiment, der understøtter formålet og visionen. Uponors brede sortiment tilbyder en bred vifte af produkter og løsninger, der gør en mere bæredygtig levevis mulig.

Uponor arbejder for at reducere indlejret kulstof i byggeriet
Bæredygtig infrastruktur

Genvinding og genbrug

Bæredygtig produktion er baseret på ressourcer og energieffektivitet. Uponor er certificeret efter miljøledelsessystemet ISO 14001. Hovedparten af Uponors enheder er energicertificeret efter energiledelsesessystemet ISO 50001. Herved sikrer Uponor at kunne nå sine miljø- og energimål på en systematisk måde. 

Det typiske affald fra Uponors produktionsfaciliteter består af enten plast eller metaller. Virksomheden sigter mod at genbruge alt metal og plastaffald samt reducere mængden af affald med det formål helt at undgå affald til deponering. Uponor Infra har allerede taget store skridt til genbrug og minimering af affald. Virksomheden genbruger alt skrot, der bliver genereret under produktionen, i henhold til de relevante standarder. Derudover kan Uponor Infras produkter genvindes eller genbruges, når de ikke længere opfylder deres oprindelige formål.

Uponor har forpligtet sig til Operation Clean Sweep (OCS), som er et initiativ der skal sikre, at granulater, spåner og støv, der passerer gennem produktionen, håndteres med  forsigtighed og ikke ender i miljøet. OCS vil blive implementeret i alle Uponors produktionsfaciliteter inden udgangen af 2021. Filtre er installeret alle produktionsenheders afløb for at sikre, at plastgranulater ikke ender i kloakker og i naturen.

Kontinuerlig analyse af materialer

Uponors mål er at reducere brugen af råmaterialer. Virksomheden deltager i et antal F&U-initiativer, der undersøger alternativer til oliebaserede råmaterialer. Gennem et  kontinuerligt fokus på produktionsprocesser af høj kvalitet, undgår virksomheden overdreven brug af materialer.

Plast hører til den cirkulære økonomi. Derfor ønsker Uponor at øge og forbedre genbrug af plast. Uponor producerer plastprodukter med en lang livetid. Plastrørs forventede levetid kan være over 100 år. 

Arbejdet fortsætter
Uponors engagement i sin vision betyder, at virksomheden vil fortsætte med at arbejde hen i mod et mere bæredygtigt byggeri- og infrastruktur-miljø. Virksomheden har en lang historie af industritilpassede innovative tiltag og fortsætter med at engagere sig i forskning og udvikling mht. lancering af nye produkter for at bidrage til, at virksomhedens kunder også bliver mere effektive og bæredygtige.

Uponors mål er at reducere Scope 1 og Scope 2 udledning af drivhusgasser med 20% pr. nettoomsætning inden udgangen af 2020 i forhold til 2015-niveauet. Baseret på de hidtidige fremskridt, forventer  virksomheden at nå dette mål i 2020 som planlagt. Arbejdet fortsætter, og Uponor arbejder i øjeblikket på at opstille sine nye CO2-reduktionsmål for de næste 10 år. Derudover lægger selskabet sidste hånd på sit første miljøprodukt Environmental Product Declarations (EDP) for at give sine kunder bedre synlighed om virksomhedens produkters klimaaftryk.
Uponor anvender grøn elektricitet

Bevæger os mod en CO2 neutral produktion

  • De vigtigste miljøpåvirkninger fra Uponors 16 produktionsenheder er drivhusgasudledning, spild og vandforbrug. Uponor har taget konkrete skridt til at mindske den samlede virkningen af forretningens drift og bevæger sig hen mod en CO2-neutral produktion.
  • Fra 2020 bruger alle Uponors syv nordiske produktionsenheder grøn elektricitet. Med denne ændring vil CO2-udledningen fra virksomhedens produktionsfaciliteter falde markant. Disse nordiske produktionsfaciliteter tegner sig for ca. halvdelen af det samlede elforbrug i virksomhedens produktionsfaciliteter. I Tyskland er Uponor's
    produktionsfaciliteter allerede gået over til grøn elektricitet og i USA er en tredjedel af al den elektricitet, som Uponors produktionsfaciliteter bruger, vedvarende.
  • Solceller er installeret på produktionsenheder i Nastola, Finland og Apple Valley, Minnesota, USA. Virksomhedens distributionscenter i Lakeville, Minnesota, USA modtager nu 100% af sin strøm fra vindenergi.
  • Uponor bruger moderne fremstillingsmetoder og teknologier. Derfor er det et naturligt valg at øge brugen af grøn elektricitet i produktionen. Uponor fortsætter sit arbejde med at mindske miljøpåvirkningerne fra virksomhedens produktion og drift.