Uponor

Uppförandekod

Uponor uppförandekod

Denna uppförandekod är godkänd av styrelsen i Uponor Corporation. Den gäller för alla medarbetare, ledning och styrelse (nedan kallade "medarbetarna") i Uponorkoncernen (nedan kallat "Uponor"). Uponors vision, syfte och kärnvärden inkluderas i denna uppförandekod. 

Etik, lagstiftning och bestämmelser 

Uponor strävar efter långsiktig tillväxt genom att generera verkliga mervärden åt sina kunder. Medarbetarna skall alltid följa etiska och juridiska normer vid genomförandet av verksamheten. Medarbetarna skall agera professionellt, ärligt och observera strikta normer när det gäller integritet. 

Samtliga Uponorföretag och medarbetare skall följa tillämpliga internationella och nationella lagar och förordningar var helst Uponor bedriver sin verksamhet. Bland dessa finns lagar och förordningar som främjar rättvis konkurrens, reglerar handel med börsnoterade värdepapper, hanterar bolagsstyrning, skydd av privatlivet, förhindrande av korruption samt reglerar produktsäkerhet och arbetsvillkor. Uponor respekterar mänskliga rättigheter såsom de är definierade i t.ex. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 

Intressekonflikter, gåvor och mutor 

Medarbetarna skall undvika alla konflikter mellan egna personliga intressen och Uponorkoncernens intressen. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att ge eller ta emot personliga gåvor eller gästfrihet från Uponors intressenter1, förutom måttliga gåvor eller gästfrihet som hör till Uponors normala affärsverksamhet och som är accepterade enligt gällande lagstiftning. Uponor förbjuder alla typer av mutor och deltar inte i någon form av penningtvätt. 

Uponors konfidentiella information 

Uponors affärshemligheter och konfidentiella information utgör värdefulla affärstillgångar för Uponor och därför är användningen och skyddet av sådana av yttersta vikt. I synnerhet måste affärshemligheter och annan konfidentiell information skyddas genom att det säkras att sådan information används konfidentiellt och, i mån av möjlighet, genom att söka ytterligare skyddgenom registrering som immateriella rättigheter. 

Medarbetare som erhåller eller får kännedom om Uponors konfidentiella affärsinformation eller affärshemligheter ska hålla sådan information konfidentiell och får inte, annat än för Uponors affärssyften, röja sådan information för tredje parter (inklusive vänner och familjemedlemmar). 

Miljön 

Uponor strävar efter en hållbar harmonisering av gemensamma intressen för människor, miljö och ekonomi och efter att bidra till en mer ekologiskt hållbar värld. Uponor överväger miljöaspekterna i sitt produktsortiment och arbetar kontinuerligt för att minska den totala miljöpåverkan av sin verksamhet samt att främja hållbar utveckling genom att utveckla miljöeffektiva produkter och tjänster. 

Politik 

Uponor är inte involverat i politisk verksamhet och stöder inte politiska partier eller grupper ekonomiskt eller på något annat sätt. Medarbetare som deltar i politiska aktiviteter gör detta som privatpersoner och inte som representanter för Uponor. 

Medarbetare 

Uponor är en ansvarsfull arbetsgivare och stöder att alla medarbetare ska ha samma möjligheter. Ingen diskriminering på grund av till exempel etnicitet, nationalitet, ålder, religion, funktionsvariation, kön, sexuell läggning, fackligt medlemskap eller politisk verksamhet är tillåten. Uponor tillåter inte barn- eller tvångsarbete, eller anlitar leverantörer som gör detta. Uponor arbetar för att ge rättvis ersättning och att vara en säker och hälsosam arbetsplats för alla anställda. 

Kunder och leverantörer 

Uponor strävar till att främja sina kunders framgång, eftersom detta även skapar framgång för Uponor. Uponor eftersträvar ömsesidig tillfredsställelse och tillit i alla sina avtal, hög kvalitet på sina produkter och tjänster, rättvis prissättning och utmärkt kundservice. Uponor vill behandla alla sina intressenter på samma sätt som Uponor behandlar sina egna kunder. Uponors leverantörer förväntas uppfylla samma etiska, sociala, miljö- och kvalitetsstandarder som de som anges i denna uppförandekod. Uponor förväntar sig att dess leverantörer och andra affärspartners bekantar sig med denna uppförandekod. 

Implementering 

Alla frågor gällande denna uppförandekod ska riktas till chefsjuristen i Uponorkoncernen och alla misstänkta överträdelser av denna uppförandekod skall inrapporteras till en överordnad, chefsjuristen, den lokala eller koncernens personalavdelning och/eller den interna revisorn (vars kontaktinformation finns på koncernens intranät) och ska hanteras av ledningen på ett vederbörligt sätt. Alla misstänkta överträdelser ska utredas och lösas under fullt förtroende. Vid oklara situationer uppmuntras medarbetare att kontakta sin närmaste överordnade. 

Handlingar som inte är förenliga med denna kod måste omedelbart åtgärdas, och kan bli föremål för disciplinära åtgärder som till och med kan innebära uppsägning. Uponor försäkrar att en medarbetare som informerar om överträdelser av denna kod inte kommer att drabbas av några negativa arbetsrelaterade konsekvenser därav.


1 Begreppet "intressent" avser anställda, kunder, leverantörer, aktieägare, statliga och icke-statliga organisationer och andra parter som har inflytande över eller påverkas av Uponor.