Uponor
Produkter

Enskilda avloppssystem

Smarta och miljövänliga system för enskilt avlopp

Uponor Infras system för enskilda avlopp används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Det gäller i första hand småhus, fritidshus och bebyggelse på landsbygden.

Produkterna och teknikerna för enskilt avlopp är uppdelade i två kategorier:

Normal Skyddsnivå

Den grundläggande principen, för en anläggning för normal skyddsnivå, är att spillvattnet från fastigheten leds till en slamavskiljare, där slammet får sedimentera och varifrån vattnet leds vidare till efterföljande rening i mark. Spillvattnet infiltreras genom det befintliga eller uppbyggda jordlagret och renas därigenom på naturlig väg. En slamavskiljare med efterföljande rening är en bra lösning ifall områden den  installeras i, bedöms att vara normal skyddsnivå miljö och hälsoskydd.

Produkter/teknik för normal skyddsnivå
 • Infiltration
 • Infiltration med infiltrationsmoduler
 • Infiltration med pumpsystem
 • Markbäddsanläggning
Hög skyddsnivå

Om de lokala förhållandena gör att normal nivå inte kan uppnås, kan man installera ett minireningsverk som ersätter slamavskiljaren och den efterföljande reningen eller ett separerande system bestående av en sluten tank för toalettvatten och ett gråvattenfilter för bad, disk och tvätt (BDT). Det finns även ett antal andra lokala förhållanden som kan lägga hinder i vägen, för en traditionell infiltrationsanläggning för normal skyddsnivå. Det kan t.ex. vara för högt grundvatten, dåliga markförhållanden eller områden där särskild hänsyn måste tas.

Produkter/teknik för hög skyddsnivå
 • Kombinerade system
 • Slamavskiljare 1m³ och BDT Easy Plus + Förhöjningspaket. För toalett ansluts en sluten tank
 • Infiltrationsanläggning med Clean Easy pump (fosforfällning) installerad i fastigheten
 • Minireningsverk
Uponor Infras system för enskilda avlopp är utformade enligt Havs- och Vattenmyndighetens normer. Slamavskiljarna är provade av Rise och uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 82 56 20, SS 82 56 26, SPF Verksnorm 1300 och VAV TG-regler 4/90 samt är typgodkända av SITAC enligt Boverkets Byggregler. Tankarna är CE-märkta.

Fördelar med produkter för enskilt avlopp

 • Tillverkade i PE för lång livslängd
 • Utformade enligt Havs- och Vattenmyndighetens rekommendationer
 • Slamavskiljarna är testade och provade av Rise
 • Uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 82 56 20, SS 82 56 26, Europeisk Standard SS-EN 12566-1, SS-EN 12566-3, SPF Verksnorm 1300 och VAV TG-regler 4/90
 • Produkterna är Typgodkända av SITAC enligt Boverkets Byggregler
 • Tankarna är CE-märkta

Våra produkter för enskilt avlopp

Clean I minireningsverk

Clean I - marknadens driftsäkraste minireningsverk

Fosfor-reducering

Reducera mängden fosfor med Clean Easy Pump

Pumpbrunnar

Pumpa avsloppsvattnet med pumpar av hög kvalitet

Rening av Bad - Disk - Tvätt-vatten

Gråvattenrening i BDT Easy eller BDT Easy PLUS

Slamavskiljare

Slamavskiljare för normal skyddsnivå

Slutna tankar

Slutna tankar i kombinerade system för hög skyddsnivå

WehoPuts minireningsverk

WehoPuts minireningsverk som standard eller designat system

Mer om Enskilt avlopp

Sortiment 2022

Sortiment 2022

Enskilda avloppssystem

PDF 4 MB
Enskilt avlopp

Enskilt avlopp

Kapitel 8.0 - Teknisk Handbok

PDF 321 KB
Uponor Minireningsverk 5 och 10 pe

Uponor Minireningsverk 5 och 10 pe

Produktinformation

PDF 7 MB
WehoPuts 20 till 1200pe

WehoPuts 20 till 1200pe

Produktinformation

PDF 10 MB
Xylem Pumpar

Xylem Pumpar

Reklamationsblankett

PDF 671 KB
Xylem Pumpar

Xylem Pumpar

Service och Verkstäder

PDF 82 KB

WehoPuts installerat på Varaslätten ❯


Benders valde WehoPuts igen! 
WehoPuts referens i Åminne Gotland | Uponor

WehoPuts i Åminne, Gotland ❯


WehoPuts renar avloppsvatten för sommarstugeägare
Referens WehoPuts i Kaukonen Finland | Uponor

WehoPuts 400 reningsverk i Kaukonen i Kittilä, Finland ❯


Livet är fantastiskt för harr i det rena vattnet i Ounasjoki sjön
Referens Clean I i Finland | Uponor

Ett minireningsverk i Savonlinna, Finland ❯


Installationen gjordes på en dag

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Byggaavlopp.se

Ska du installera ett enskilt avlopp? Din installatör hittar du här!

Dokumentation

Installationsanvisningar, certfikat, godkännanden, säljbroschyrer, du hittar det här!

Dagvattensystem

Hantering av dagvatten med pumpning, flödesreglering, magasinering, infiltration och rening

Tryckrörssystem

Transport av dricksvatten, spillvatten och gas i Barrier PLUS, ProFuse RC, PE80, PE100 och PE100RC