Uponor

Brunnssystem

Pålitliga, säkra och hållbara brunnar

Vi har ett brett sortiment av brunnar i plast som komplement till ledningar för dagvatten och spillvatten. Brunnarna fungerar som dagvattenbrunnar, inspektionsbrunnar, dräneringsbrunnar, infiltrationsbrunnar och rensbrunnar med olika betäckningar. Samtliga brunnar och delar garanterar ett  hållbart ledningsnät av hög kvalitet.

Det viktigaste är att välja rätt typ av brunn för olika ändamål. Val av rätt brunnsdimension garanterar funktionen och blir den effektivaste lösningen. 

Inspektionsbrunnar installeras för att sammankoppla flera rörledningar och för att göra avvinklingar på ledningar för spill- eller dagvatten. 

Rensbrunnar installeras på spill- eller dagvattenledningar för underhåll av ledningen. Dessa brunnar installeras alltid på ett rakt rör, cirka var 50:e meter.

Dagvattenbrunnar samlar upp vatten från gator, vägrenar, parkeringsplatser, gårdar och andra hårdgjorda ytor. 

Dräneringsbrunnar installeras tillsammans med dräneringsrör och fungerar som inspektions- och underhållspunkt. Brunnarna installeras nära byggnader men även i åkrar, diken och vägar.

        

Mer om Uponor dagvatten- och inspektionsbrunnar

Dagvattenbrunnar

Dagvattenbrunnar med eller utan sandfång, med eller utan vattenlås eller med multifunktionella utlopp.

Inspektionsbrunnar

Komplett sortiment av inspektionsbrunnar i dimension, 315, 400, 425 och Uponor Accesso dimension 600®.

Frågor & Svar om Uponor Dagvattenbrunnar och Uponor Spillvattenbrunnar

Brunnar