Uponor
Lyssna till hela den engelska intervjun

Varför är det viktigt att separera olja från dagvatten?


I detta avsnitt talade vi med Rickard Granath, Global Product Manager Stormwise på Uponor Infra. Vi diskuterade ett viktigt ämne för dagvattenhantering - separering av olja.

Rickard delade med sig av sina kunskaper om nedan ämnen:
  • Varför behöver vi separera olja från dagvatten?
  • Varifrån kommer oljan?
  • Olika typer av avskiljare
  • Underhåll av avskiljare
  • Vad är det värt?
Titta på hela den engelska intervjun

Kommer ni ihåg när ni gick i skolan och kemiläraren gav oss i uppgift att mixa olja och vatten och sedan se dem separeras? Men om man istället för ett glas fullt med olja hade en mycket stor mängd vatten mixad med olja och istället för ett glas vatten så hade vi stora mängder vatten i ett konstant flöde. Hur skulle vi separera det vattnet från olja och hur skulle vi rena det?
Det är frågan som vi ställde till vår gäst denna dag på Urbanista, Rickard Granath, Global Product Manager Stormwise på Uponor Infra. 

Hur definierar vi en oljeavskiljare och varför behövs de?

I detta fallet talar vi om olja som separeras från dagvattnet, men det kan också vara från spillvatten. Avskiljaren är en teknisk utrustning som separerar olja från dagvatten.

Var kommer oljan ifrån?

När det är tal om dagvatten kan oljan komma från parkeringsplatser eller transportvägar. Oljan kan även komma från droppande hydrauler. Dagvattnet kan spola bort oljan ner i avloppen. Mycket trafik eller många industrier kan vara några av orsakerna. 

Varför är det viktigt att avskilja olja från dessa typer av vatten?

Dessa avlopp, kommer så småningom att nå recipienter som t ex en flod eller sjö. I de äldra kombinerade systemen kunde dagvattnet även finnas i avloppssystemen. I vilket fall, du vill inte ha olja i sjöar och i reningssystemen kommer oljan inte att renas. Det är även enklare att separera oljan i större koncentrationer uppströms eller nära en parkering där det förekommer föroreningar.

Finns det olika typer av oljeavskiljare för olika oljor?

Egentligen inte för olika oljor men det finns olika typer av oljeavskiljare. I huvudsak två designer. Klass 1 och Klass 2. Klass 1 är en bättre oljeavskiljare men mer kostsam. Du kan välja en oljeavskiljare helt efter dina behov men vanligtvis används klass 1 oljeavskiljare.

Finns det några regler som styr vilken klass på oljeavskiljaren man skall installera?

Ja, det finns regler som klassificerar olika situationer, när och var du behöver en klass 1 eller 2. Till exempel, parkeringsplatser, eller en biltvätt där det förekommer mycket olja och där man använder tvättmedel och andra kemikalier. Det är svårare att separera oljan i dessa fall eftersom du får en blandning av olja och vatten, som också är svårare att separera. Du behöver i dessa fall en klass 1 oljaeavskiljare för att separera oljan från vattnet.

Vilken är huvudorsaken till valet av oljeavskiljare?

Vilken typ av område som ska behandlas. Områden varierar i storlek, om du har en stor parkeringsplats, kan du inte installera den minsta oljeavskiljaren. Du behöver en viss fördröjningstid som påverkas av flödeshastigheten. Du behöver därför ta hänsyn till storleken på avskiljaren. Vattnet behöver även en tid för att bli stillastående som låter oljan och vattnet separera som även genererar ett slam som behöver renas.

Hur vet man om en avskiljare behöver rengöras eller underhållas?

Om du har valt en avskiljare som passar för området, då behöver du kanske underhålla den årligen. Vi har ett larm i botten av avskiljaren som indikerar när slamnivån har nåtts, och en i toppen av avskiljaren för att indikera att oljelagringen är full, och slutligen finns det ett larm som talar om när vattennivån har nåtts också. Givarna talar om olika saker, t ex om en ventil är öppen eller blockerad. Så det finns tre givare. De nyare modellerna av givare talar om när det är 20-30 % fullt men de mer traditionella givarna talar om när det är fullt.

Behöver det komma någon och kontrollera regelbundet?

Normalt räcker det med en kontrollenhet där du kan se om någonting händer. En mer modern version kan även anslutas via internet och du får larmen till din mobil. Om du är ett företag som har många filter att rengöra, kan detta hjälpa till att planera vilka filter som behöver tillsyn och i vilken ordning.

Hur är det med fördröjningstiden. Hur vet vi hur lång fördröjningstid vi behöver?

Det kan vara bra att använda en fördröjningsmetod tillsammans med en oljeavskiljare. En annan möjlighet är att använda en bypass. När det är riktigt stora flöden, kan en stor del av vattnet ledas förbi oljeavskiljaren. Detta är kanske förvånande men under ett år passerar 90 % av vattnet genom oljeavskiljaren. Vattnet som passerar utanför oljeavskiljaren är ett renare och mer utspätt vatten. Detta kanske händer en eller två gånger per år under extrema händelser. Det är en balans mellan prestanda och investering. Vi hjälper kunderna att hitta den mest passande storleken.

Vi tänker oss en parkeringsplats. Trafik, bilar och lastbilar passerar avskiljarsystemen. Är det något vi behöver ta särskilt hänsyn till?

Det finns lika många typer av oljeavskiljare som det finns tillverkningsmaterial. Våra oljeavskiljare är gjorda för parkeringsområden och du kan även belasta avskiljarna med tung trafik, de är designade för det. Detta ger en flexibilitet i planeringen eftersom vi oftast inte har ett perfekt grönområde att installera avskiljare i. Underhållsmässigt är det en fördel med flexibiliteten för installationsplatsen.

Vad är oljeavskiljarna tillverkade av?

Oljeavskiljarens lock är tillverkat i gjutjärn och tanken är tillverkad i polyetylen. Vårt Weholite-system har funnits på marknaden i över 40 år och vi har under många år tillverkat både tankar och avskiljare av Weholite som är en mycket robust design så avskiljarna kommer att hålla för evigt.

Hur lång livslängd har filtren?

Vid vissa tillfällen kan filtren slamma igen så att man behöver byta ut dem men filtren är inte ett filter för att samla upp olja. Det fungerar inte på det viset men filtret kanske behöver bytas ut vart 5:e eller vart 10: e år. Men Weholitesystemet kommer att hålla i upp till 100 år.

Och resultatet är ett renare vatten?

Efter all teknik och specifikationer så är det recipienterna, floderna och sjöarna, som vi räddar. Vi hjälper till att förhindra föroreningar. Det är det viktigaste att komma ihåg.
 

Dela