Uponor
Blogg av Ari Sillanpää

Smart dagvattenhantering!

Behandla dagvatten nära källan

Klimatförändringarna ger mer intensiva regnmängder samtidigt som urbaniseringen växer och med det ökar de hårdgjorda ytorna. När systemen inte klarar dessa regn svämmar det över. Rör under jord har inte tillräckligt med kapacitet eftersom de flesta av rören är dimensionerade och byggda för mindre flöden innan klimatet började förändras. Rören är en del av de dagvattensystem som tidigare fungerade som kanaler för dagvatten från vägar, torg och parkeringar där dagvatten inte skulle förekomma.

Dagvattensystem förhindrar även vattenburna föroreningar att förekomma i stillastående vatten. Större flöden påverkar kapaciteten på dagvattensystem så att de inte kan hålla tillbaka transporten av olja, tungmetaller, mikroplaster eller andra föroreningar. Koncentrationen av föroreningar är så höga att dagvattnet är en bidragande orsak till förorenat vatten i länder som har stora industriområden.

Men dagvattnets skadliga effekter kan minimeras på många sätt. Föroreningar kan samlas upp i brunnar med sandfilter som t ex magasin och bassänger som kontrollerar flödena. Dagvatten kan även filtreras så nära källan som möjligt. Magasin och bassänger fördröjer dagvattnet så att flödet in i avloppssystem eller till utsläppspunkter är nästan det samma som en naturlig avrinning i området. Ju jämnare flöde desto enklare att separera föroreningarna från dagvattnet.

Att ta ansvar för miljön, inte bara i Uponor Infras produkter utan även i våra tillverkningsprocesser är en del av vårt dagliga arbete. Uponor återvinner och återanvänder plast i mycket stor utsträckning. Produkterna är designade för att vara enkla att hantera. De är tillverkade efter kundens behov och levereras klara för installation. Vi vill minska vår klimatpåverkan och vi ser nu över vår logistik och våra förpackningar. Vi förser våra kunder med produkter som är kostnadseffektiva under hela produktens livslängd.