Uponor
Blogg av Uponors experter på dagvatten

Utmärkta lösningar på dagvattenproblem

Nya metoder krävs för dagvattenhanteringen

Vid planeringen av ett dagvattenhanteringssystem har man fram tills nu koncentrerat sig på mängden dagvatten istället för kvaliteten på dagvattnet. Istället för att hantera dagvattnets egenskaper har man hanterat mängden vatten i systemen. En förändring måste ske. Åsikter i allmänhet har varit att regnvatten är i stort sett rent och att det inte behöver behandlas. Förr i tiden var det sant men idag vet man att det inte är så. På grund av våra allt mer urbaniserade miljöer har dagvatten blivit den främsta anledningen till föroreningar av vattendrag - därför är det mycket viktigt att ta fram nya metoder för dagvattenhanteringen.

Hantera en kemikaliecocktail
Regnvatten är relativt rent när det faller från himlen, men förorenas så snart det kommer i kontakt med människans miljö. Det förorenas av färgpartiklar och blekta metaller från tak och byggnader. En stor bov i sammanhanget är vägar och fordon. Tungmetaller och andra gifter, tillsammans med skräp och mikroplast, framför allt i form av gummipartiklar från däck, samlas upp och transporteras bort av avrinningsvattnet. En kemikaliecocktail bildas som sedan ofta leds direkt ut i våra vattendrag.

Allt fler hårdgjorda ytor
Som man kan förvänta sig är avrinningskoefficienten från hårdgjorda ytor mycket hög, vilket innebär att en stor del av den nederbörd som faller i människotillverkade miljöer blir kvar som avrinningsvatten på ytan. Vidare kan, trots att denna typ av ytor och konventionella transportsystem är utformade för att hantera kraftig nederbörd. Enorma vattenmassor transporteras till knutpunkter på mycket kort tid, vilket ger plötsliga översvämningar. Dessutom har dessa hårdgjorda ytor en negativ effekt på grundvattennivån, eftersom en mycket liten del av nederbörden faktiskt tränger ner i marken.

Sämre väderprognoser i framtiden
Studier visar att intensiteten på och förekomsten av kraftig nederbörd kommer att öka betydligt i framtiden. Jämfört med den genomsnittliga nederbörden mellan 1971-2000 kan nederbörden öka med 7-8 % fram till 2040 och med totalt 12-20 % fram till nästa sekelskifte. Enligt en finsk studie förväntas intensiteten på kraftig nederbörd öka med 10-25 %. Hittills har kommuner och markägare tillämpat en praktisk metod genom att installera tillräckligt stora rör för att kunna leda bort vattnet, i syfte att transportera det på ett säkert sätt - vanligtvis i ett vattendrag, eller ner i marken via breda, grunda diken.

Gamla metoder räcker inte
Den mängdorienterade metoden "stort rör ut" fungerade bra på sin tid. Det vatten som inte längre syntes behövde man inte längre tänka på. Nu lever vi dock i en alltmer tätbebyggd och förorenad miljö och metoden "stort rör ut" löser inte våra aktuella problem. Med den gamla lösningen leds problemet helt enkelt vidare och måste hanteras någon annanstans och på någon annans bekostnad.

Lokala problem kräver lokala lösningar

Lokala lösningar som garanterar både vattenkvalitet och avrinningsvolym gör dagvattenhanteringen både effektiv och ekonomisk, med metoder som motsvarar lokala förhållanden. Dessutom erhåller man en betydligt mindre återvinningsvolym. Med lokal hantering och lokala behandlingssystem kan sediment, föroreningar och skräp fångas upp och hanteras innan de sprids till ett större område. På så vis kan dessa ämnen hanteras på ett säkert sätt och i bästa fall återvinnas.

Uponor Infra erbjuder erfarenhet och innovation
Uponor Infra har utvecklat och tillverkat rör i stora dimensioner i 70 år och rörsystem för dagvattenhantering är ett av områdena. Vår kvalitetshantering är unik och mycket välkänd på marknaden. Moderna problem kräver moderna lösningar och våra system har alltid varit standardiserade, kompatibla och lätta att installera, delvis i syfte att hålla kostnaderna för arbetskraft och installation nere på arbetsplatsen utan att göra avkall på kvaliteten. Idag tillämpar vi samma teknik på system för lokal hantering, infiltrering och behandling på plats, eller så nära källan som möljligt.

Vi har utvecklat en ny serie magasin, kammare och behandlingssystem inom vårt modulsortiment. Förutom modulsystemen kan vi som alltid prefabricera och konstruera skräddarsydda lösningar klara för installation. Eftersom sådana system blir allt mer komplexa blir det allt viktigare att tillhandahålla prefabricerade delar. Vi kan till och med leverera invecklade behandlings- och pumpsystem för montering direkt i magasin och diken, vilket är en optimalt ekonomisk metod.

Enhetliga lösningar med lokalt ansvar är nyckeln
Utan lokal hantering kan recipienterna överbelastas och orsaka översvämning. Kostnaderna är i bästa fall förutsägbara. Ännu värre är det att det befintliga ekosystemet för vattenhantering inte kommer att klara sig utan tillräckliga behandlingsmetoder.

En enhetligt planerad lösning kan täcka behoven. Den kan vara svaret på frågan hur dagvatten ska hanteras på ett ekonomiskt sätt utan att göra avkall på vare sig kvaliet eller kvantitet. De reducerade konstruktionskostnaderna stödjer kommunernas och allmänhetens förväntningar gällande totala ägandekostnader.

Lösningen "stort rör ut" räckte bra under de tidigare årtiondena, men täcker uppenbarligen inte längre alla behov och det är inte ekonomiskt försvarbart att inte åtgärda problemet, eller att helt enkelt vänta tills åtgärderna måste vidtas på grund av lagstiftade direktiv.

Hör av er till Uponor Infras experter för en diskussion om dagens dagvattenhantering så utvecklar vi framtidens dagvattensystem tillsammans.
 

Med lokal hantering och lokala behandlingssystem kan sediment, föroreningar och skräp fångas upp och hanteras innan de sprids till ett större område.